جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
|
درباره ما

اندازه گیری، فرآیند ارتباط اعداد و کمیت های مختلف فیزیکی است. در مهندسی، ساخت و ساز، علوم فنی و تمامی فعالیت های روزمره ما، اندازه گیری نقشی اساسی دارد. به همین دلیل، برای اندازه گیری نیاز به ابزارهایی داریم که بتواند مقدار کمیت مورد نظر را اندازه گیری کند. از این رو، “ریزسنج” برای آشنایی هرچه بیشتر و بهتر شما کاربران با اندازه گیری و تجهیزات ابزار دقیق، اقدام به تولید محتوا در این زمینه کرده است.